Fragrance Oil - Karma-Kazi (Type)


This is a wonderful interpretation of the LU5H (type) fragrance "Karma". A blend of patchouli, sweet orange, lemongrass & hints of musk and amber.


Performance in CP Soap: minor acceleration of trace, no discolouration noted, scent sticks well
Performance in Soy Wax: good scent throw!
Bath Oils, Lotions, Shower Gels: Suggested usage rate 1%
Perfume Oils: Maximum usage rate 15% (as recommended by IFRA)
Phthalate Free: Yes
Flashpoint: 225F (107C)
Vanillin Content: 0%
Gel Wax compatibile: No
EU allergen report: available on request
Please note: The above information is provided as a guideline only and results may vary according to individual recipes.


(type) - Name trademarks and copyrights are properties of their respective manufacturers and/or designers. These versions are NOT to be confused with the originals and the Fragrance Shed has no affiliation with the manufacturers/designers. This interpretation of the fragrance was created through chemical analysis and reproduction and this description is to give the customer an idea of scent character, not to mislead, confuse the customer or infringe on the manufacturers/designers name and valuable trademark.

Write a review

Please login or register to review

Fragrance Oil - Karma-Kazi (Type)

  • $9.50


Options